Система забезпечення якості освіти

Основні завдання системи  забезпечення якості освіти Самбірського фахового коледжу економіки та інформаційних технологій

 

Система  забезпечення якості освіти у Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій функціонує відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про фахову передвищу освіту,  ґрунтується на принципах:

 • урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, здобувачів освіти, викладачів;
 • компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів навчання;
 • провадження продуктивного навчання;
 • практичної спрямованості освітнього процесу;
 • сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості освіти в коледжі;
 • активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із забезпечення якості освіти.

   Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
 • планування освітньої діяльності: розробка, затвердження, моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм;
 • підвищення якості підготовки контингенту здобувачів освіти;
 • забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки самостійної роботи здобувачів фахової передвищої освіти;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність коледжу;
 • створення ефективної системи та механізмів академічної доброчесності працівників коледжу та здобувачів освіти.

 

   Внутрішній контроль якості організації освітнього процесу у коледжі передбачає перевірку:

 

 • науково-методичного та інформаційного забезпечення освітнього процесу;
 • готовності циклових комісій до навчального року;
 • дотримання графіку освітнього процесу, розкладу занять і контрольних заходів;
 • проведення атестації випускників;
 • дотримання вимог щодо ведення та збереження документації;
 • якості роботи педагогічних та інших працівників;
 • наявності та виконання затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих програм навчальних дисциплін;
 • наявності та виконання затверджених у встановленому порядку навчальних та робочих навчальних планів.
 • ліквідації здобувачами освіти заборгованостей;
 • формування та реалізації індивідуальних планів здобувачів;
 • організації науково-дослідної роботи здобувачів.
 • контроль за якістю викладання навчальних дисциплін;
 • контроль виконання кваліфікаційних робіт;
 • контроль за навчально-методичною та науковою діяльністю викладачів


   Контроль якості викладання у коледжі здійснюється у формі відкритих занять, взаємовідвідувань, контрольних відвідувань, анкетування та самооцінювання.


   Контроль якості результатів навчання є основою внутрішньої системи контролю, яка дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та отриманими результатами через зворотний зв’язок, а також визначає відповідність рівня набутих знань і вмінь здобувачами, сформованих компетентностей вимогам нормативних документів щодо фахової передвищої освіти. Контроль якості результатів навчання здійснюється на рівнях адміністрації закладу, відділень, циклових комісій, викладачів.


   Контроль якості результатів навчання на рівні адміністрації охоплює контроль успішності здобувачів та контроль залишкових знань (це може бути директорський контроль у формі проведення комплексних контрольних робіт).


   Контроль якості результатів навчання на рівні відділень передбачає контроль:

 • успішності здобувачів;
 • вчасного і правильного документального оформлення результатів навчання;
 • визначення залишкових знань здобувачів.


   Контроль якості результатів навчання на рівні циклової комісії включає контроль:

 • якості вивчення дисциплін (через проведення поточного та підсумкового контролю);
 • набуття практичних навичок і вмінь.


   На рівні викладача здійснюється вхідний, поточний, підсумковий та семестровий контроль результатів навчання здобувачів.