Кабінет 304 Української мови

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • формування ціннісного ставлення до української мови як державної мови України;
  • формування предметної і ключових компетентностей;
  • формування духовного світу студентів, цілісних світоглядних уявлень, системи загальнолюдських, національних, особистісних ціннісних орієнтирів;
  • навчання засобами мови пізнавати світ, облаштовувати гармонійне співіснування в ньому, зберігати й передавати культурні набутки, виражати емоції й почуття, розв’язувати життєві проблеми;
  • формування мовленнєвої культури, раціональної мовленнєвої поведінки;
  • розвиток логічного і критичного мислення, творчої уяви;
  • формування мовного смаку, мовного чуття і мовної стійкості, сприяння усвідомленню краси й естетики української мови.