Кабінет 301 Української та зарубіжної літератур

Основними завданнями функціонування навчального кабінету є:

  • Зацікавлення здобувачів освіти художнім твором як явищем мистецтва слова, пізнання світу і себе у ньому.

  • Підвищення загальної освіченості студентів, ознайомлення їх з найвизначнішими взірцями української народної творчості та художньої літератури.

  • Формування читацької культури студентів, розвиток у них естетичного смаку, уміння розрізняти явища високохудожньої культури.

  • Формування стійкого інтересу до української літератури як вагомого духовного спадку народу, повноцінного оригінального мистецтва, виховання палкого шанувальника української книги, формування гуманістичного світогляду, духовно багатої особистості з високими загальнолюдськими морально-етичними орієнтирами, сприяння національному самоусвідомленню та стійкому відчуттю приналежності до європейської спільноти.

  • Вивчення української літератури в національному та світовому культурологічному контекстах, у міжпредметних звʼязках, розвиток творчих і комунікативних здібностей студентів, критичного мислення, культури полеміки, уміння аргументовано доводити власну думку.

  • Вироблення вміння компетентно орієнтуватися в інформатиційно-комунікативному сучасному просторі, застосовувати здобуті на уроках з літератури знання, практичні навички для їх використання в практичному житті.

  • Розвиток навичок самоосвіти, бажання і спроможності вчитися впродовж життя.