Вибіркові компоненти

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та умови вибору вибіркових дисциплін

ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ: ВИВАЖЕНО І АРГУМЕНТОВАНО (ПРО ДИСЦИПЛІНИ ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ)
Вибір освітніх компонент (навчальних дисциплін)
ОБРАННЯ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ ВИБІРКОВИХ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ
Обрання здобувачами освіти вибіркових освітніх компонентів у Самбірському фаховому коледжі економіки та інформаційних технологій здійснюється відповідно до Розділу ІX статті 54 Закону України «Про фахову передвищу освіту», пункт 75 «вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 10 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для освітньо-професійної програми фахової передвищої освіти».
Освітні компоненти, які здобувачі освіти обирають самостійно – це освітні компоненти, які вводяться для ефективного використання можливостей коледжу з метою задоволення освітніх і кваліфікаційних потреб здобувачів освіти, підвищення їх конкурентоспроможності та затребуваності на ринку праці, врахування регіональних потреб тощо.
Вибіркові освітні компоненти професійної та практичної підготовки надають можливість здійснення поглибленої підготовки та визначають характер майбутньої діяльності, сприяють академічній мобільності здобувача освіти та його особистим інтересам. Право вибору надається усім здобувачам освіти. Кількість вибіркових освітніх компонентів на наступний навчальний рік, кількість годин на їх вивчення, форми контролю визначаються освітньо-професійною програмою та навчальним планом за якими навчається здобувач освіти. 
ПОКРОКОВИЙ АЛГОРИТМ ВИБОРУ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТ ЗДОБУВАЧЕМ ОСВІТИ:
  1. Оприлюднення навчальною частиною на сайті коледжу переліку вибіркових освітніх компонент  та анотацій до них за кожною освітньо-професійною програмою.
  2. Проведення головами фахових циклових комісій та завідувачами відділень виробничих нарад зі здобувачами освіти та інформування щодо переліку вибіркових освітніх компонент.
  3. Заповнення здобувачами освіти онлайн Googleформ за результатами яких голова фахової циклової комісії формує перелік обраних освітніх компонент.
  4. Подання здобувачами освіти письмових заяв, що підтверджують остаточний вибір вибіркової освітньої компоненти.
  5. Внесення обраних освітніх компонент до навчальних планів за кожною ОПП та індивідуального плану здобувача освіти.

Анотації до вибіркових освітніх компонент: